W ramach terapii logopedycznej oferuję:

Diagnozę logopedyczną
Terapię dyslalii:

- Seplenienia (nieprawidłowej realizacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, ś, ź, ć, dź) - Rotacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski r) - Lambdacyzmu (nieprawidłowej realizacji głoski l) - Kappacyzmu/gammacyzmu (nieprawidłowej realizacji głosek k i g) - Mowy bezdźwięcznej

Terapię jąkania
MDB Magazine Template displayed on iPhone
Terapię opóźnionego rozwoju mowy
Terapię afazji (osoby po udarach, urazach głowy, itp.) (także wizyty domowe)
Masaże logopedyczne
Profilaktykę logopedyczną
Wczesną naukę czytania z elementami metody symultaniczno-sekwencyjnej
Terapię zaburzeń ze spektrum autyzmu
Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych dysleksją.